Política de Privacitat

GEMMA MICROPIGMENTACIÓ, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per GEMMA MICROPIGMENTACIÓ implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. GEMMA MICROPIGMENTACIÓ no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.


Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)


Responsable del tractament

Gemma Vázquez Álvarez

NIF: 47277705-D

Gran Via de Jaume I 60, local 5 (17001 Girona)

Email: info@gemmamicropigmentacio.com


Finalitat del tractament

Gestionar els nostres serveis de tatuatge cosmètic i paramèdic.


Legitimació

Execució del contracte de serveis.


Destinataris

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.


Drets de les persones

Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.


Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.


Reclamació

Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.


Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les «Qüestions sobre privacitat».


Qüestions sobre privacitat


En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: Gemma Vázquez Álvarez
 • NIF: 47277705-D
 • Adreça: Gran Via de Jaume I 60, local 5 (17001 Girona)
 • Tel.: +34 653 031 341
 • Email: info@gemmamicropigmentacio.com


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar els nostres serveis de tatuatge cosmètic i paramèdic.
 • En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.
 • Si ens dóna el seu consentiment, també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.
 • Amb la seva autorització, podrem publicar qualsevol imatge seva, obtingudes sobre suports fotogràfics, de vídeo o de qualsevol altre tipus, en fullets, catàlegs, xarxes socials i qualsevol altre tipus de material publicitari, així com revistes professionals del sector, per a promocionar i fer difusió de les nostres activitats.
 • Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV’s per a la selecció de personal.


Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació i, després, durant els terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l’Art. 30 del codi de Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d’acord amb els articles 66 a 70 de la Llei general tributària.
 • Les imatges es conservaran mentre se’n faci difusió.
 • En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • La legitimació per tractar-les es troba en la relació contractual que comporta la prestació dels nostres serveis, excepte quan sigui necessari el seu consentiment, tal com s’especifica en l’apartat referent a les finalitats del tractament.
 • Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 14 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.En el cas de les imatges que es publiquin, aquestes seran accessibles pels tercers que les visionin. Aquesta publicació no atorga a l’interessat cap tipus de contraprestació econòmica que no s’hagi pactat de forma expressa.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.


Com pot exercir els seus drets?

 • Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o a l’electrònica.


Com hem obtingut les seves dades?

 • Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.


Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electròniques
 • Imatge


En el cas dels currículums, també:

 • Característiques personals
 • Acadèmiques i professional


Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.


Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.


Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.


Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

Contacte

Informació bàsica sobre protecció de dades: Responsable: Gemma Micropigmentació. Finalitat: Gestionar els nostres serveis de tatuatge cosmètic i paramèdic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: Gemma Micropigmentació. Drets: Pot exercir els drets previstos en els articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen en la política de privacitat.

UBICACIÓ

(NOMÉS CITES CONCERTADES)

GRAN VIA DE JAUME I, 60 LOCAL 5

17001 GIRONA

HORARI D’ATENCIÓ AL CLIENT

(PREFERIBLEMENT WHATSAPP)

DL-DV: 10:00 -20:00H

HORARI DE L’ESTUDI

DL-DJ: 10:00-14:00H / 15:00 -19:00H

DV: 10:00-14:00H

NOMÉS CITES CONCERTADES

NO S'ATÉN SENSE CITA PRÈVIA

Per rebre informació detallada sobre els preus dels nostres serveis completa el formulari: