AVÍS LEGAL Aquest lloc web (www.gemmamicropigmentacio.com) és propietat de Gemma Vàzquez Àlvarez (des d’ara, també Gemmamicropigmentacio o “la titular”). La utilització del present lloc web està subjecta a les següents condicions. El fet d’accedir al web i utilitzar els continguts que hi ha en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap tipus de reserva, les següents condicions:

· Condicions d’ús:

Gemmamicropigmentacio ofereix els seus productes i serveis a través de la pàgina web sense que la seva exactitud pugui ser garantida. L’accés a la pàgina web per part dels usuaris és lliure i gratuït, i mitjançant aquest accés aquests accepten expressament i voluntàriament la responsabilitat per l’ús que facin de la mateixa. El material contingut en el lloc web es pot veure modificat i/o eliminat en qualsevol moment sense necessitat de notificació. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, applets, macros, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Gemmamicropigmentacio o de tercers. L’usuari ha de tenir en compte que Gemmamicropigmentacio no compta amb la informació prèvia necessària i adequada perquè qualsevol de les opinions, articles o comentaris publicats al web puguin servir com assessorament per a un cas concret. Els enllaços continguts en el present lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs webs gestionats per tercers i sobre els que la titular de la present no exerceix cap tipus de control. Gemmamicropigmentacio no es fa responsable de l’estat ni del contingut d’aquests llocs.

· Propietat intel·lectual:

La marca, el domini i els continguts d’aquest lloc web (textos, imatges, vídeos, gràfics i qualsevol altre) són titularitat de Gemmamicropigmentacio, que ostenta i es reserva tots els drets de propietat intel·lectual sobre els mateixos. L’anterior s’entén sense perjudici d’aquells casos en què la titular faci constar el contrari per a un contingut concret.

· Protecció de dades:

Les dades de caràcter personal o de qualsevol altra índole que Gemmamicropigmentacio rebi dels usuaris del lloc web seran tractades amb la màxima confidencialitat i segons el que disposa la normativa vigent sobre Protecció de Dades. L’usuari podrà exercir els drets que preveu la normativa vigent sobre Protecció de dades consistents en l’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant un escrit a Gemmamicropigmentacio per correu electrònic a info@gemmamicropigmentacio.com

· Exclusió de responsabilitat:

Tot usuari utilitza el lloc web pel seu propi compte i risc. La titular del web no es fa responsable dels errors de que puguin detectar el contingut de la mateixa o de qualsevol altre lloc al qual es pogués accedir a través d’ella. La titular del web no es fa responsable de qualsevol tipus de dany que pogués derivar-se de la utilització del web o de la utilització de la informació que en la mateixa es facilita. La titular no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar algun tipus de dany als usuaris del lloc web. Per això, la titular tampoc es fa responsable d’aquests possibles danys i perjudicis que aquests elements poguessin causar sobre els usuaris o tercers, com ara per exemple danys en el sistema informàtic, programes, documents informàtics, fitxers o qualssevol altres.

· Jurisdicció i legislació aplicables:

Aquest lloc web s’adreça exclusivament a persones residents en territori espanyol i es regeix per la normativa espanyola, que serà la legislació que reguli les relacions entre la titular del lloc web i els usuaris. Per qualsevol controvèrsia que pogués suscitar l’ús del present lloc web seran competents els tribunals de Girona (Espanya).